Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. Az adatok kezelője

Név: Hűtőgép Centrum
Hűtéstechnikai és Műszaki Diagnosztikai Kft.
Rövid név: Hűtőgép Centrum Kft.
H-6135 Csólyospálos Kölcsey Ferenc utca 42.
Telefon: +36 70 9416915
Email: info@hutogepcentrum.hu
Adószám: 26211602-2-03
Cégjegyzékszám:03-09-131318
NKVH* azonosító:1000000034922
Honlap hutogepcentrum.hu

2. Adatvédelmi irányelvek

2.1. Hűtőgép Centrum Kft., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

2.2. Az Adatkezelő jogosult az adatkezelési szabályzatát egyoldalúan módosítani.

2.3. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását. Ennek érdekében a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2.4. Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal.

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

2.5 Adatkezelő tevékenységének adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

2.6. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, arról a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

3. Az adatkezelés célja és jogcíme

3.1. Adatkezelő a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag jogszerű célhoz kötötten használja fel. Azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

3.2. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: a. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); b. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); c. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); d. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az adatkezelő és ügyfelei, valamint partnerei közti együttműködés feltétele a szó és írásbeli kommunikáció, melyhez Adatkezelő kizárólag az ügyfelei és partnerei által hivatalosan, pl. céges emailben átadott adatokat használ, és tárol, és melyek lehetnek:

 • Név
 • Beosztás
 • Telefonszám
 • Mobiltelefon szám
 • Email cím

5. Adatok átadása harmadik fél részére

5.1 Adatkezelő az adatokat csak az érintett írásbeli jóváhagyása és/vagy törvényi kötelezettség esetén adja át harmadik fél részére.

6. Adatkezelő webkiszolgáló szerverének naplózása

6.1 Adatkezelő weblapjának meglátogatásakor a webszerver személyes felhasználói adatokat nem rögzít.

7. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés

7.1. Adatkezelő a szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy, vagy jogi személy képviseletét ellátó természetes személy nevét, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát.

7.2. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. (Pl. helyszíni felmérés)

7.3. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói vagy bármely olyan természetes személy, akit adatkezelő ügyfelei kapcsolattartásra kijelölnek.

7.4. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés tárgyát képező berendezés vagy munka garanciális ideje.

7.5. Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, a tájékoztatás történhet a szerződésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

7.6. Az adatfelvételi nyilatkozatot az ügyféllel, vevővel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez, amennyiben ezen adatok megadása elengedhetetlen az együttműködéshez. A nyilatkozatot az adatkezelés időtartamáig meg kell őrizni.

8. Egyéb adatok kezelése

8.1. Adatkezelő telephelyén az épületeken belül és azon kívül is kamerás megfigyelő rendszert működtet a jogszabályban meghatározott módon.

8.2. A kamerák által rögzített felvételek csak szabálysértés és/vagy bűncselekmény gyanú esetén kerülnek ellenőrzésre, és 1 hónap után automatikusan törlésre kerülnek.

8.3. Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, Nemzetvédelmi Szolgálat, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9. Adatkezelő ügyfél levelezése, telefonos ügyfélszolgálata

9.1 Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel. Telefonos megkeresés esetén a beszélgetéseket nem rögzítjük.

10. A személyes adatok tárolásának módja és az adatkezelés biztonsága

10.1 Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • Az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • Hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • A jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

10.2. Adatkezelő informatikai rendszerei és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések, támadások ellen. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

10.3. Az adatokat keletkezésükkor, megfelelő minőségű adathordozóra kell rögzíteni. Az adatok olvashatóságáért és pontosságáért az azokat felvevő, illetve rögzítő személy felel.

10.4. Az adatkezelési rendszer tulajdonságából kifolyólag minden felhasználó csak a jogosultságának megfelelően férhet hozzá bármilyen adathoz.

11. Az érintett hozzáférési joga

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

11.2. Ha személyes adatoknak másik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan.

11.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésére annak rendelkezésére kell bocsátania.

12. A helyesbítéshez való jog

12.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

13. A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

13.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben…

 • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • Az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • A személyes adatokat jogellenesen kezelték,

13.2 A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges…

 • Az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez,
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (jogos érdek),

14. Az adatkezelés korlátozásához való jog

14.1 Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül.

 • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

14.2 Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

15. Visszavonási jog

15.1 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

16. Adatvédelmi incidensek kezelése

16.1. Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

16.2. Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az adatkezelő, mint társaság vezetőjének, illetve ha van ilyen személy kijelölve, az adatvédelmi felelős feladata.

16.3. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell. Amennyiben a társaság ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Társaság vezetőjét. A Társaság munkavállalói kötelesek jelenteni a Társaság vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

16.4. Adatvédelmi incidens bejelenthető a Társaság központi e-mail címén, telefonszámán. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az adatvédelmi tisztviselő – az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van-e szó. Az eljárás során meg kell vizsgálni és meg kell állapítani a következőket.

 • Az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
 • Az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
 • Az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
 • A kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
 • Az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
 • A kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
 • Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

16.5 Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait, az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket, és az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

16.6. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar, és a közvetlenül alkalmazható európai Uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

17. Adatvédelmi hatósági eljárás

17.1 Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 061-391-1400 Fax: 061-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Hűtőgép Centrum Kft.

Csólyospálos, 2020.01.01

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Hűtőgépcentrum © 2016 Frontier Theme